W ZWIĄZKU

Regulamin i polityka prywatności strony

Celem strony jest podtrzymywanie więzi wśród internautów, którzy w ten czy inny sposób zabrnęli w jakieś związki.Regulamin i polityka zmieni się wkrótce>
Art. 1 Definicje
Administrator - autor strony i właściciel, osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej i nie osiągająca z prowadzenia strony żadnych korzyści materialnych.
Użytkownik - osoba korzystająca ze strony www
Usługa świadczona drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na in-dywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,
Usługodawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,

Art. 2 Korzystanie ze strony "wzwiazku"
§ 1. Korzystanie ze strony jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
§ 2. Strona nie używa plików cookies innych niż potrzymujących sesję, plik cookie wygasa po zakończeniu sesji przeglądarki. Każda strona zapisuje podstawowe dane takie jak IP komputera, wersja przeglądarki itp.
§ 3. Wszystkie treści na stronie umieszczane są z zachowaniem najlepszej wiedzy.
§ 4. Strona nie używa statystyk firm zewnętrznych.

Art. 3 Po co przetwarzamy dane osobowe przetwarzane na stronie
§ 1. Zabronione jest posługiwanie się nie swoimi danymi osobowymi, bez wiedzy i zgody osoby której dane dotyczą.
§ 2. Strona przetwarza dane osobowe tylko na osobisty użytek administratora, dane nie są ujawniane innym uzytkownikom, jednak istnieje mozliwość nawiązania korespondencji z administratorem na temat konkretnych danych osobowych.
§ 3. Użytkownik w celu skorzystania z treści na stronie, może podać swoje dane osobowe jednak nie jest to obowiązkowe.
1) podanie adresu zamieszkania pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści odpowiednich ze względu na miejsce i warunki zamieszkania, w przypadku częstego pojawiania się tego adresu w serwisie, Administrator może podjąć czynności zmierzające do ochrony żywotnych interesów osoby.
2) podanie daty urodzenia pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści odpowiednich do daty urodzenia
3) podanie imienia i nazwiska pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści ze względu na popularność imienia i nazwiska, podanie imienia i nazwiska wraz z adresem i datą urodzenia stanowi dane osobowe, w przypadku pojawiania się tych danych częściej niż przeciętnie, Administrator może podjąć czynności zmierzające do ochrony żywotnych interesów osoby.
4) podanie nr PESEL pozwala Administratorowi dostarczenie Użytkownikowi treści po przeszukaniu zasobów w których figuruje nr PESEL
§ 3. Podawane dane osobowe przetwarzane są dla celów osobistych Administratora w celu podtrzymania więzi społecznych.
1) dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznych ani osobom trzecim.
2) dane osobowe w tym imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres służą wyłącznie do ukształtowania treści i dostarczenia informacji najbliższej ze względu na wiek i miejsce zamieszkania.
3) dane osobowe są kasowane po ustaniu celu przetwarzania i nie ma możliwości ich odtworzenia.
4) dane osobowe są przechowywane w formie zaszyfrowanej.
§ 4. Administrator nie wykorzystuje adresów email dla celów marketingu, adres email potrzebny jest jedynie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
§ 5. Administrator nie ma wpływu na dane osobowe które się przez stronę przewiną, jednak zawsze można złożyć wniosek o to, aby kontretne dane osobowe nie były nigdy na stronie przetwarzane, ktokolwiek by je wpisał. wniosek o usunięcie danych jest dostępny WNIOSEK O ZASTRZEŻENIE PRZETWARZANIA DANYCH